top of page

Διατροφή και Καρκίνος του Μαστού / Nutrition and Breast Cancer

Στατιστικώς, ο καρκίνος του μαστού απαριθμεί το 23% των συνολικών περιπτώσεων καρκίνου και το 14% των συνολικών θανάτων εξαιτίας καρκίνου (Mourouti & Panagiotakos, 2013).

Επί της ουσίας, ο καρκίνος θεωρείται μια γενετική ασθένεια. Εντούτοις, σε τελική ανάλυση θα έλεγε κανείς πως είναι γενικά μια πολυπαραγοντική ασθένεια. Αυτό υποδηλώνει πως εξαρτάται από διάφορους παράγοντες τόσο εξωγενείς όσο και ενδογενείς.

Statistically, breast cancer accounts for 23% of all cancer cases and 14% of all cancer deaths (Mourouti & Panagiotakos, 2013).In essence, cancer is considered a genetic disease. However, in the final analysis one would say that it is generally a multifactorial disease. This suggests that it depends on various factors both exogenous and endogenous.


Οι παράγοντες κινδύνου είναι η ηλικία, τα επίπεδα των οιστρογόνων-γυναικείων ορμονών, και το οικογενειακό ιστορικό (Britt, Aas, Terje, Søiland, & Lind, 2018). Η αρχή της έμμηνης ρύσης σε πολύ μικρή ηλικία, η πρώτη εγκυμοσύνη σε μεγάλη ηλικία, και ο μικρότερος αριθμός παιδιών είναι και αυτοί σημαντικοί παράγοντες ρίσκου που σχετίζονται με την εμφάνιση καρκίνου του μαστού, γεγονός που υποδηλώνει ότι η έκθεση στις γυναικείες ορμόνες, τα οιστρογόνα, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Από την άλλη, ο θηλασμός είναι ένας παράγοντας που μειώνει το ρίσκο (Takagi, Kano, & Kaga, 2015). Σημαντική επίδραση έχει και ο τρόπος ζωής του ατόμου, όπως για παράδειγμα η κατανάλωση αλκοόλ, οι διατροφικές συνήθειες, και το αν το άτομο είναι παχύσαρκο ή όχι (Britt et al., 2018). Έρευνα έδειξε πως αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ στα 10 γραμμάρια αιθανόλης τη μέρα σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για όλους τους όγκους (Chajès & Romieu, 2014; Mourouti & Panagiotakos, 2013).. Οι Takagi, Kano και Kaga (2015) σε άρθρο τους προσθέτουν στα παραπάνω και την έλλειψη άσκησης. Όσον αφορά τις διατροφικές συνήθειες, είναι η δίαιτα υψηλή σε λίπος που σχετίζεται με αυξανόμενα περιστατικά καρκίνου. Όσον αφορά την παχυσαρκία, αναφέρεται ότι δείκτης μάζας σώματος- ΔΜΣ 25.0-29,9 kg/m2 –υπέρβαρος ή ΔΜΣ: ≥ 30 kg/m2 –παχύσαρκος, βρέθηκε ότι αυξάνουν το ρίσκο της ασθένειας και μειώνουν τις πιθανότητες επιβίωσης. Αυτό διότι η παχυσαρκία οδηγεί σε φλεγμονές που με τη σειρά τους οδηγούν σε αυξημένες συγκεντρώσεις ουσιών όπως η ιντερλευκίνη, με τελικό αποτέλεσμα, να ενισχύονται ορισμένοι παράγοντες που οδηγούν σε καρκίνο του μαστού ακόμα και σε περιβάλλον με χαμηλή συγκέντρωση οιστρογόνων (Britt et al., 2018). Σε άρθρο των Chajes και Romieu (2014) αναφέρεται ότι η παχυσαρκία είναι από τους παράγοντες που επηρεάζουν ιδιαίτερα γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση.

Risk factors are age, estrogen-female hormone levels, and family history (Britt, Aas, Terje, Søiland, & Lind, 2018). The onset of menstruation at a very young age, the first pregnancy at an advanced age, and the smaller number of children are also important risk factors for breast cancer, suggesting that exposure to female hormones, estrogen, plays an important role. On the other hand, breastfeeding is a risk-reducing factor (Takagi, Kano, & Kaga, 2015). A person's lifestyle, such as alcohol consumption, eating habits, and whether the person is obese or not (Britt et al., 2018) also have a significant impact. Research has shown that increased alcohol consumption to 10 grams of ethanol per day is associated with an increased risk for all tumors (Chajès & Romieu, 2014; Mourouti & Panagiotakos, 2013). Takagi, Kano and Kaga (2015) in their article add to the above the lack of exercise. In terms of eating habits, it is the high fat diet that is associated with increasing incidence of cancer. Regarding obesity, it is reported that body mass index - BMI 25.0-29.9 kg / m2 - overweight or BMI: ≥ 30 kg / m2 - obese, was found to increase the risk of disease and reduce the chances of survival. This is because obesity leads to inflammation that in turn leads to increased concentrations of substances such as interleukin, with the end result being to enhance certain factors that lead to breast cancer even in an environment with low estrogen concentration (Britt et al., 2018 ). An article by Chajes and Romieu (2014) states that obesity is one of the factors that particularly affects postmenopausal women.


Σε παρόν στάδιο ο καρκίνος επιδέχεται θεραπείες όπως η χειρουργική εκτομή, η ανοσοενισχυτική θεραπεία, ακτινοθεραπεία και ορμονοθεραπεία και αυτά σε αρχικά στάδια της ασθένειας. Παρόλα αυτά, ο ανθρώπινος οργανισμός άρχισε να αποκτά αντίσταση στα φάρμακα και όπως είναι φυσικό οι παρενέργειες από τέτοιου είδους θεραπείες είναι δυσμενείς. Για το λόγο αυτό έγκειται η ανάγκη για εύρεση νέων μεθόδων πρόληψης και καταπολέμησης της ασθένειας. Η στροφή στη σωστή δίαιτα έχει προταθεί ως μια αποτελεσματική στρατηγική η οποία και μελετιέται διεξοδικά τα τελευταία χρόνια κυρίως μέσα από επιδημιολογικές μελέτες (Li et al., 2017.).

At this stage the cancer is open to treatments such as surgical resection, adjuvant therapy, radiotherapy and hormone therapy in the early stages of the disease. However, the human body has begun to develop resistance to drugs and naturally the side effects of such treatments are unfavorable. For this reason there is a need to find new methods of preventing and combating the disease. Turning to the right diet has been proposed as an effective strategy which has been studied in detail in recent years mainly through epidemiological studies (Li et al., 2017.).


Εστιάζοντας στον καρκίνο του μαστού, οι επιδημιολογικές μελέτες σύνδεσαν την κατανάλωση σόγιας και των προϊόντων της, φρούτων και λαχανικών με μειωμένο ρίσκο. Στα τρόφιμα αυτά προσθέτουν και τη ψηλή κατανάλωση ορισμένων τροφίμων με βιοενεργά συστατικά τα οποία εμποδίζουν την ανάπτυξη καρκίνου σε κάποιο βαθμό και αυξάνουν τις πιθανότητες επιβίωσης (Li et al., 2017.).

Focusing on breast cancer, epidemiological studies have linked the consumption of soy and its products, fruits and vegetables to a reduced risk. To these foods they add the high consumption of certain foods with bioactive ingredients that prevent the development of cancer to some extent and increase the chances of survival (Li et al., 2017.).


Η σόγια και τα προϊόντα της, όπως το γάλα σόγιας, περιέχουν πολλά λειτουργικά συστατικά, που έχουν δηλαδή κάποια θετική επίδραση στον οργανισμό, όπως πρωτεΐνες σόγιας και ισοφλαβόνες. Οι ισοφλαβόνες, θεωρούνται οι πιο σημαντικές σε σχέση με τον καρκίνο του μαστού, δρουν δηλαδή εναντίον αυτού. Αυτό οφείλεται κυρίως στη δομή τους η οποία είναι παρόμοια με τις γυναικείες ορμόνες (Takagi et al., 2015). Είναι αποδεκτό πως η κατανάλωση σόγιας είναι αρκετά υψηλή στις χώρες της Ασίας. Μελέτες καταδεικνύουν ότι η μέση κατανάλωση ισοφλαβόνων στην Ασία είναι μεταξύ 25-50 mg ημερησίως ενώ στη Δύση είναι κάτω από 1.0 mg ημερησίως (Mourouti & Panagiotakos, 2013). Στην Ασία λοιπόν καταγράφονται περίπου 33 περιστατικά σε κάθε 100.000 γυναίκες, σε αντίθεση με τη δυτική Ευρώπη και τις Η.Π.Α. όπου καταγράφονται περίπου 80 με 100 περιστατικά καρκίνου του μαστού σε κάθε 100.000 γυναίκες.

Soy and its products, such as soy milk, contain many functional ingredients, which have a positive effect on the body, such as soy protein and isoflavones. Isoflavones are considered the most important in relation to breast cancer, that is, they act against it. This is mainly due to their structure which is similar to female hormones (Takagi et al., 2015). It is accepted that soy consumption is quite high in Asian countries. Studies show that the average consumption of isoflavones in Asia is between 25-50 mg per day while in the West it is below 1.0 mg per day (Mourouti & Panagiotakos, 2013). In Asia, therefore, there are about 33 cases per 100,000 women, in contrast to Western Europe and the United States. where about 80 to 100 cases of breast cancer are recorded in every 100,000 women.Όσον αφορά τα λιπαρά οξέα, έρευνα έδειξε πως υψηλή κατανάλωση ω-3 πολυακόρεστων λιπαρών οξέων προερχόμενα από θαλασσινά, συνδέεται με έως και 14% μειωμένο ρίσκο εμφάνισης καρκίνου του μαστού. Ακόμα μια έρευνα επιβεβαίωσε τα αποτελέσματα αυτά επισημαίνοντας όμως ότι η έρευνα έγινε σε παχύσαρκες γυναίκες και πιθανόν η δράση οφείλεται σε μείωση των φλεγμονών εξαιτίας της παχυσαρκίας και σε βελτιωμένα επίπεδα οιστρογόνων στο λιπώδη ιστό. Αντιθέτως, τα υδρογονοποιημένα λιπαρά οξέα- trans λιπαρά οξέα, φαίνεται να συνδέονται με αυξημένο ρίσκο καρκίνου του μαστού (Chajès & Romieu, 2014).

Regarding fatty acids, research has shown that high consumption of omega-3 polyunsaturated fatty acids from seafood is associated with up to 14% reduced risk of breast cancer. Another study confirmed these results, however, noting that the research was done in obese women and the action is probably due to a reduction in inflammation due to obesity and improved estrogen levels in adipose tissue. In contrast, hydrogenated fatty acids - trans fatty acids - appear to be associated with an increased risk of breast cancer (Chajès & Romieu, 2014).Φαίνεται πως και οι φυτικές ίνες με κάποιους μη προσδιορισμούς, ακόμα, μηχανισμούς, έχουν μια παρεμποδιστική επίδραση κατά της εμφάνισης αυτής της ασθένειας. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα ερευνών δίνουν σημαντική βαρύτητα στην προέλευση των φυτικών ινών. Μελέτες φανέρωσαν την θετική επίδραση των φυτικών ινών, συγκεκριμένα από τα λαχανικά έναντι του καρκίνου του μαστού, εντούτοις, οι φυτικές ίνες από άλλες πηγές όπως από φρούτα δεν είχαν τις ίδιες θετικές επιδράσεις (Chajès & Romieu, 2014).

It seems that fiber, with some unspecified mechanisms, also has a preventive effect against the occurrence of this disease. Nevertheless, the results of research give significant weight to the origin of fiber. Studies have shown the positive effect of fiber, specifically from vegetables against breast cancer, however, fiber from other sources such as fruit did not have the same positive effects (Chajès & Romieu, 2014).


Ένα μεγάλο κομμάτι των ερευνών αποτελούν και τα φρούτα ως διατροφικοί παράγοντες για την πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου του μαστού. Τα πλείστα φρούτα περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις πολυφαινολών που προσφέρουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Αυτό από μόνο του πιθανόν θεωρείται ως πρόληψη κατά του καρκίνου. Ορισμένα φρούτα έχουν μελετηθεί περισσότερο και σχετίζονται αρνητικά με την εμφάνιση καρκίνου του μαστού. Αυτά είναι κυρίως το ρόδι και τα εσπεριδοειδή αλλά και το σταφύλι, τα μήλα, το μάνγκο και άλλα (Li et al., 2017).

A large part of the research is also fruits as nutritional factors for the prevention and treatment of breast cancer. Most fruits contain high concentrations of polyphenols that offer antioxidant properties. This in itself is probably considered as a cancer prevention. Some fruits have been studied more and are negatively associated with the occurrence of breast cancer. These are mainly pomegranate and citrus but also grapes, apples, mango and others (Li et al., 2017).


Άλλα τρόφιμα που επιδρούν θετικά στην πρόληψη κατά του καρκίνου είναι τα λαχανικά και ιδιαίτερα τα σταυρανθή όπως το μπρόκολο, τα λαχανάκια Βρυξελλών και το κουνουπίδι. Επίσης κάποια μπαχαρικά όπως ο σκόρδος το τζίντζερ, το μαύρο κύμινο και άλλα. Όλα τα παραπάνω περιέχουν ορισμένα λειτουργικά συστατικά που επιδρούν με ορισμένους μηχανισμούς και προσφέρουν στον οργανισμό μια επιπλέον προστασία (Li et al., 2017.).

Other foods that have a positive effect on cancer prevention are vegetables and especially crucifers such as broccoli, Brussels sprouts and cauliflower. Also some spices such as garlic, ginger, black cumin and others. All of the above contain certain functional components that act with certain mechanisms and offer the body an additional protection (Li et al., 2017.).


Παράγοντες όπως ο χρόνος έκθεσης σε κάποιο τρόφιμο, ή συστατικό, η χρονική περίοδος, η ποσότητα και άλλα, χρειάζονται περαιτέρω έρευνα και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με κριτική.

Factors such as the time of exposure to a food or ingredient, the time period, the quantity, etc., need further research and should be treated critically.References:

1. Britt, K., Aas, T., Terje, J., Søiland, H., & Lind, R. (2018). European Journal of Oncology Nursing Diet in women with breast cancer compared to healthy controls – What is the di ff erence ? European Journal of Oncology Nursing, 32(June 2017), 20–24. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2017.11.003

2. Chajès, V., & Romieu, I. (2014). Maturitas Nutrition and breast cancer. Maturitas, 77(1), 7–11. https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2013.10.004

3. Lelièvre, S. A., & Weaver, C. M. (n.d.). Global nutrition research : nutrition and breast cancer prevention as a model, 71(11), 742–752. https://doi.org/10.1111/nure.12075

4. Li, Y., Li, S., Meng, X., Gan, R., Zhang, J., & Li, H. (n.d.). Dietary Natural Products for Prevention and, 1–38. https://doi.org/10.3390/nu9070728

5. Mourouti, N., & Panagiotakos, D. B. (2013). Maturitas Soy food consumption and breast cancer. Maturitas, 76(2), 118–122. https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2013.07.006

6. Takagi, A., Kano, M., & Kaga, C. (2015). Possibility of Breast Cancer Prevention : Use of Soy Isoflavones and Fermented Soy Beverage Produced Using Probiotics, 10907–10920. https://doi.org/10.3390/ijms16051090714 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comentarios


bottom of page